Monografie

 

MONOGRAFIA NAUKOWA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

§ 2. Komisja Ewaluacji Nauki sporządza listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zwanych
dalej „wydawnictwami”:
1) spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez stosowanie:
a) zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności
zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication
Ethics),
b) ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;

2) spełniających warunki, o których mowa w pkt 1, oraz:
a) publikujących recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki,
b) prowadzących politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej,

c) uznawanych za wiodące przez środowisko naukowe, z uwzględnieniem pozycji zajmowanej w wykazach klasyfikujących
wydawnictwa,
d) stosujących jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia
opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

2015: Nauka dla rozwoju rolnictwa, ekologii i medycyny w świetle współczesnych osiągnięć