Działalność wydawnicza

 

Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia Młodych Naukowców, realizujemy nasze cele statutowe po przez działalność wydawniczą i wystawienniczą. Celem wydawanych przez nas publikacji jest wsparcie rozwoju młodych naukowców i popularyzacja nauk przyrodniczo-medycznych.

Czasopismo Nauki Przyrodnicze
Czasopismo naukowe, znajdujące się w wykazie B listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 pkt (za lata 2013-2016). Czasopismo przyjmuje do druku prace z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych i medycznych (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, i inne zbliżone). Czasopismo spełnia najwyższe standardy dotyczące sposobu recenzowania i przyjmowania prac. Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.

Monografie naukowe
Wydawane przez nas monografie naukowe spełniają wymogi określane przez MNiSW tj. zawierają minimum 6 arkuszy wydawniczych a tematyka poruszana w monografii dotyczy określonego działu nauk.

Publikacje pokonferencyjne
Do tej grupy publikacji zaliczyć należy książki abstraktów zawierające streszczenia prac przedstawianych na konferencjach naukowych, które organizujemy.

 

Ponadto, Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą i wystawiennicza za pośrednictwem Internetu. Broszury i grafiki popularyzujące nauki przyrodnicze możecie Państwo znaleźć na naszym facebooku.