Czasopismo Nauki Przyrodnicze i Medyczne

 

 

Czasopismo Naukowe „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) nr ISSN 2720-6823 jest kontynuacją czasopisma Nauki Przyrodnicze (ISSN 2353-1371). Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2013 roku przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców.

W latach 2013-2018 czasopismo było klasyfikowane w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów. Czasopismo posiada 5 punktów MEiN wg Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Za opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym JLMS można uzyskać również 20 punktów edukacyjnych zgodnie z par. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Ideą czasopisma jest umożliwienie publikacji prac oryginalnych oraz przeglądowych przygotowanych przez młodych adeptów nauki (studentów działających w kołach naukowych, doktorantów, młodych pracowników nauki). Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane z zachowaniem najwyższych standardów określonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).

Aby zgłosić artykuł wypełnij formularz:

Czas oczekiwania na publikacje wynosi ok. 2-4 miesięcy. Czas ten może się wydłużyć w przypadku trudnego dostępu do recenzentów z danej dziedziny. Dokładamy wszelkich starań aby otrzymali Państwo recenzję po ok. 2 miesiącach od zgłoszenia pracy.

 

Czasopismo indeksowane jest w bazie: zenodo, ICI Journals Master List, AGRO, ARIANTA oraz Polskiej Bibliografi Naukowej (baza PBN).

Artykuły publikowane w NPiM można wyszukać w ogólnodostępnych bazach i katalogach naukowych takich jak: Google Scholar, CINiBA, FreeFullpdf, Microsoft Academy.

Licencja: CC BY-SA.

Komunikat dla autorów artykułów

 

Komitet Redakcyjny

  • Redaktor naczelny: dr Mateusz Gortat
  • Zastępca redaktora naczelnego: dr Agata Kobyłka
  • Redaktor techniczny: Paweł Kuś
  • Projekt okładki: Robert Giza

 

Rada Naukowa

  • dr Anna Stępniowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
  • dr n. med. Jerzy Bednarski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • dr n. wet. mgr inż. Dariusz Wolski (Centrum Badawczo Rozwojowe EKOPLON)
  • dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 

Index Copernicus Value [ICV]
2022: 62.91
2021: 78.67
2020: 66.65
2019: 55.20
2018: 66.48
2017: 61.86
2016: 42.91
2015: 40.58

NUMERY ARCHIWALNE "NAUKI PRZYRODNICZE I MEDYCZNE"

RECENZENCI