Działalność wydawnicza

Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia Młodych Naukowców, realizujemy nasze cele statutowe poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą. Celem wydawanych przez nas publikacji jest wsparcie rozwoju młodych naukowców i popularyzacja nauk przyrodniczych i medycznych.

Czasopismo Naukowe

NAUKI PRZYRODNICZE I MEDYCZNE (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) (ISSN 2720-6823)
Czasopismo naukowe jest kontynuacją czasopisma „Nauki Przyrodnicze” (ISSN 2353-1371). Po zmianie w przepisach prawa od 2019 roku czasopismo posiada 5 punktów. Czasopismo przyjmuje do druku prace z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych i medycznych (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, i inne zbliżone). Czasopismo spełnia najwyższe standardy dotyczące sposobu recenzowania i przyjmowania prac. Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.

NAUKI PRZYRODNICZE (ISSN 2353-1371)
Czasopismo naukowe, znajdujące się w wykazie B listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 pkt (za lata 2013-2018).

Monografie naukowe
Wydawane przez nas monografie naukowe spełniają wymogi określane przez MNiSW w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, p0z. 392, §10 ust. 1)

Publikacje pokonferencyjne
Do tej grupy publikacji zaliczyć należy książki abstraktów zawierające streszczenia prac przedstawianych na konferencjach naukowych, które organizujemy.

Ponadto, Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą i wystawiennicza za pośrednictwem Internetu. Broszury i grafiki popularyzujące nauki przyrodnicze i medyczne możecie Państwo znaleźć na naszym facebooku.