VII FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

VII Forum Młodych Naukowców

Nauki przyrodnicze i medyczne

12 września 2020 roku odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców

do 31 sierpnia 2020 r. – zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/tbm73 oraz przesłanie zgodnego ze wzorem streszczenia na adres e-mail: fmp.lublin@gmail.com

do 2 września 2020 r. – przesłanie do uczestników listy zakwalifikowanych referatów i posterów

do 7 września 2020 r. – przesłanie prezentacji w formacie PowerPoint lub PDF oraz posterów w formie PDF lub JPG na adres e-mail: fmp.lublin@gmail.com

12 września 2020 r. – Konferencja na platformie

do 30 września 2020 r. – przesłanie na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl artykułu przygotowanego zgodnie z wymogami dostępnymi na stronie http://www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/nauki-przyrodnicze/

Tekst streszczenia wystąpienia należy przygotować zgodne ze wzorem i nadsyłać na adres email: fmp.lublin@gmail.com do 31 sierpnia 2020 roku.

Wzór abstraktu

W abstrakcie należy:

 • przedstawić cel pracy,
 • opisać zakres tematyczny opracowania,
 • wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
 • wyjaśnić, co wynika z uzyskanych wyników,
 • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienia ustne:

 • Czas na prezentację 5 minut + 2 minuty na dyskusję.
 • Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatacie: PDF lub PowerPoint.
 • Podczas wystąpienia Prelegenci będą udostępniali pulpit swojego monitora (przed Konferencją otrzymają Państwo krótką instrukcję co należy włączyć).
 • Podczas wystąpienia Prelegent powinien mieć włączoną kamerę i mikrofon.
 • Bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Komitet Naukowy i Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie platformy ClickMeeting.

Postery:

 • Maksymalny format A1 (56,4 cm x 84,1 cm), orientacja pionowa lub pozioma. Wybierając format proszę mieć na uwadze czytelność posteru – będzie wyswietlany na monitorach komputerów.
 • Autor do 7 września powinien przesłać poster w formacie PDF i JPG.
 • Sesja posterowa będzie odbywała się na fb Stowarzyszenia. Postery zostaną udostęnione w formie galerii – w opisie każdego posteru wymienieni zostaną autorzy i udostęniony zostanie link do PDF posteru. Dzięki czemu Uczestnicy i Komitet Naukowy będą mogli zapoznać się z jego treścią w większym formacie.
 • Podczas sesji posterowej Komitet Naukowy i Uczestnicy będą mogli zadawać pytania Autorom poprzez komentarze na fb. Będzie to szansa na nawiązanie nowych naukowych znajomości
 • Poster, pod którym wywiąże się najdłuższa dyskusja dostanie specjalną nagrodę.

Opłata za udział w Konferencji obejmuje udział w Konferencji, certyfikat aktywnego uczestnictwa i materiały pokonferencyjne.

Opłata dokonana do 16 sierpnia 2020 r. wynosi:

 1. Młodzi Naukowcy, jedno wystąpienie – 100 zł
 2. Doktoranci, jedno wystąpienie – 80 zł
 3. Studenci, jedno wystąpienie – 60 zł
 4. Każde kolejne wystąpienie – 50 zł

Opłata dokonana w terminie 17-31 sierpnia 2020 r. wynosi:

 1. Młodzi Naukowcy, jedno wystąpienie – 160 zł
 2. Doktoranci, jedno wystąpienie – 140 zł
 3. Studenci, jedno wystąpienie – 120 zł
 4. Każde kolejne wystąpienie – 75 zł

Opłata dokonana w terminie 1-7 września 2020 r. wynosi:

 1. Młodzi Naukowcy, jedno wystąpienie – 200 zł
 2. Doktoranci, jedno wystąpienie – 180 zł
 3. Studenci, jedno wystąpienie – 160 zł
 4. Każde kolejne wystąpienie – 100 zł

Dane do opłat:
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pierwszego autora pracy oraz słowo „konferencja”, np. Jan Kowalski konferencja) na konto Stowarzyszenia Młodych Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin, KRS: 0000304247, NIP: 7123254256, nr konta 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769.

O wysokości opłaty decyduje data przelewu bankowego.

Istnieje możliwość bezpłatnej publikacji artykułu w czasopiśmie „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) (ISSN 2353-13-71) – 5 pkt. MNiSW.

Artykuł należy przesłać do 30 września 2020 r. na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl

Artykułu należy przygotować zgodnie z wymogami dostępnymi na stronie www. Wskazówki dla autorów:
Warunki publikacji JLMS od 2020
Oświadczenie autora od 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Komitet Organizacyjny

Komitet Naukowy

mgr Agata Kobyłka – przewodnicząca (UP w Lublinie)
dr n. med. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN, LUTW)
mgr Agata Chudzik (UM w Lublinie)
mgr Aleksander Herman (UMCS w Lublinie)
mgr Aleksandra Łoś (Instytut Ogrodnictwa, Instytut Ochrony Przyrody PAN)
mgr Anna Pawłowska (UM w Lublinie)
mgr Dorota Suszczyk (UM w Lublinie)
mgr Maciej S. Bryś (UMCS w Lublinie)
mgr Małgorzata Wasilewska (UMCS w Lublinie)
mgr Michał Schulz (UP w Lublinie)
lic. Angelika Rudo (SKNT-K, UP w Lublinie)
lic. Iga Szpakowska (SKNT-K, UP w Lublinie)
Marta Główka (SKNT-K, UP w Lublinie)

dr n. med. Jolanta Karwat (UM w Lublinie)
dr n. med. Lidia Kotuła (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
dr n. med. Paulina Gil-Kulik (UM w Lublinie)
dr n. rol. Mateusz Gortat (SMN, LUTW)
dr n. rol. Milena Jaremek (UP w Lublinie)
lek. med. Paweł J. Pawlica (ŚUM w Katowicach)