Podsumowanie jubileuszowej edycji Konferencji X Forum Młodych Naukowców

Konferencja Forum Młodych Naukowców ma swoje początki w 2013 roku. Jej pomysłodawczynią była dr n. med. lek Lidia Kotuła oraz współinicjatorką I Forum Młodych Przyrodników dr hab. Paulina Gil-Kulik.

1 i 2 grudnia odbyła się jubileuszowa X edycja Forum Młodych Naukowców „Nauki przyrodnicze i medyczne”. Pierwszy dzień konferencji odbył się on-line na platformie webinarowej, natomiast drugi w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Konferencję uzyskała dofinansowanie z programu MEiN Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych. 

Zapraszamy na krótkie podsumowanie wydarzenia.

Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Natomiast współorganizatorami:

  • Rada Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • SKN Turystyczno-Krajoznawcze (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),
  • SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). 

Patronatem nad konferencję objął Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, a patronatem medialnym grupa społecznościowa facebook „konferencje naukowe i szkolenia”. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz doktorantom i studentom z kół naukowych Lubelskich Uczelni, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowania. 

Serdecznie podziękowania składamy również Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. uczelni za przychylność i okazaną pomoc jak również LOT Metropolia Lublin i Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin – Referatowi Marketingu za przekazane materiały promocyjno-informacyjne. 

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy:

w czterech blokach tematycznych – nauki przyrodnicze, rolnicze, medyczne i psychologiczne. Do udziału w konferencji zgłosiło się również 24 uczestników biernych. 

Uczestnicy reprezentowali 26 instytucji naukowych:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Tarnowska
 3. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 4. Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk
 5. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 6. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 7. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 8. Politechnika Śląska
 9. Politechnika Warszawska
 10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 11. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 12. Uczelnia Korczaka
 13. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 15. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 16. Uniwersytet Łódzki
 17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 18. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 19. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 20. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 21. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 22. Uniwersytet w Siedlcach
 23. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 24. Uniwersytet Warszawski
 25. Uniwersytet Wrocławski
 26. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Podczas Forum odbyło się 12 tematycznych sesji – 9 referatowych i 3 posterowe. Każdy z prelegentów miał 10 minut na zaprezentowanie swojego wystąpienia oraz 5 minut na dyskusję.

W ramach konferencji odbył się także:

 • cykl 7 wykładów popularnonaukowych (transmisja wykładów), których celem było upowszechnienie ciekawych zagadnień i nowinek związanych z naukami przyrodniczymi i medycznymi, 
 • cykl 10 szkoleń, których celem był rozwój kompetencji naukowych uczestników czynnych i biernych Konferencji. 

Książka abstraktów została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma „Journal of Life and Medical Sciences” (20 pkt. w wykazie MNiSW).

Komitet Naukowy docenił poziom zaprezentowanych referatów, przygotowanych posterów oraz dyskusji i postanowił uhonorować nagrodami i wyróżnieniami liczne wystąpienia.

Nagrody – referaty: 

Aleksandra Ogrodnik, Sylwia Parszewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Prawidłowe prowadzenie diety BARF u kotów, a wiedza ich opiekunów
Aleksandra Pazera, Agnieszka Pakuła, Aleksandra Niedziałkowska, Jakub Momot, Bartłomiej Paluch (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): Opieka farmaceutyczna w Wielkiej Brytanii i jej porównanie ze stanem obecnym w Polsce
inż. Kinga Lewkowicz, dr Klaudia Gustaw (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Selekcja i identyfikacja fruktofilnych bakterii kwasu mlekowego z gniazd pszczelich
Klaudia Kaliszyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Znaczenie edukacji w kształtowaniu postaw i zachowań dzieci w kontekście opieki nad kotami
Marta Druszcz, Julia Zarychta, Adrian Kowalczyk, dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik, dr n. med. Alicja Petniak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): Ocena ekspresji miR-21-5p w glejaku pediatrycznym wysokiego stopnia w zależności od ekspresji PD1
mgr inż. Adam Nawrocki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego): Rośliny w walce z zanieczyszczonym powietrzem – perspektywy i ograniczenia
mgr Julia Stachurska (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk): Nieinwazyjne metody pomiarowe do oceny występowania zjawiska rozhartowania u rzepaku
Patryk Ciećko, Dawid Kowalczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Zmiana zagęszczenia populacji łosia w RDLP Lublin w latach 2013-2021
Sandra Misztela, Wiktoria Elmanowska, Agnieszka Sulińska, Julia Piasecka, dr hab. prof. UJD, Elżbieta Napora (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie): Satysfakcja z życia, radzenie sobie ze stresem, odporność psychiczna w różnych grupach wiekowych, o różnym statusie związku i statusie społecznym – zapowiedź badań
Zofia Wójcik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Metaboliczna choroba kości. Znaczenie wapnia, fosforu i witaminy D3 w diecie gadów
Zuzanna Chlebicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Rybacy vs foki – odwieczny spór człowieka z naturą

Nagrody – postery:

Aneta Wyzga, Paulina Wac, Magdalena Tomczyńska, Hubert Kulesza, dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, dr inż. Sylwia Sowa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Analysis of the genetic uniformity of oat breeding lines entered in the coboru registration experiments
Anna Krówka (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza): Porównanie czułości testu kontaktu bezpośredniego i testu na ekstrakcie z czerwienią obojętną w oznaczeniu toksyczności pianek dendrymerowych zawierających rokopol i/lub olej rycynowy
Hubert Kulesza, Magdalena Tomczyńska, Aneta Wyzga, Paulina Wac, dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, dr inż. Sylwia Sowa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Możliwość oceny wyrównania genetycznego linii hodowlanych owsa zwyczajnego za pomocą analizy międzymikrosatelitarnych sekwencji DNA
inż. Patrycja Zdanowska (Uniwersytet w Siedlcach): Potrzeby i oczekiwania młodych rolników w zakresie informacji rynkowej
inż. Piotr Cichy, dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. PŚ (Politechnika Śląska): Ocena toksyczności biowęgla zanieczyszczonego metalami ciężkimi: ekotoksyczność w środowisku wodnym
inż. Wiktoria Czupryna, inż. Damian Gos, lic. Maria Nowak, dr Katarzyna Michalak, mgr Joanna Kapustka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): System utrzymania a mikrobiom alpak
Karolina Surowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Perspektywy hipertermii magnetycznej w nowoczesnym podejściu do leczenia nowotworów
lek. Miłosz Majka, dr Katarzyna Czarzasta, dr Małgorzata Wojciechowska (Warszawski Uniwersytet Medyczny): Circulatin extracellular vesicles and ex-rna as a liquid boipsy in prognosis of post-infarction heart remodeling
Martyna Zarajczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): Właściwości fizyczne kapsułek zawierających ibuprofen sodu oraz różne substancje wypełniające
mgr Katarzyna Ignatiuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): Ocena aktywności przeciwdepresyjnej połączenia kompleksowego imipramina-magnez u myszy
mgr Katarzyna Piekacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Zastosowanie minerałów ilastych do adsorpcji tetracykliny i cyprofloksacyny z wody
mgr Mateusz Ścibiorski, dr Joanna Sumorek-Wiadro, dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS, prof. dr hab. n. med. Radosław Rola, dr hab. Adriana Mika, prof. GUM, prof. dr hab. Tomasz Śledziński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Gdański Uniwersytet Medyczny): Rola kwasów tłuszczowych VLCFA w indukcji apoptozy w hodowlach pierwotnych glejaka wielopostaciowego

Wyróżnienia – referaty:

Aleksandra Niedziałkowska, Aleksandra Pazera, Agnieszka Pakuła, Jakub Momot, Bartłomiej Paluch (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody leczenia migreny
Alicja Bogdanowicz, mgr Dominika Przywara, dr n. med. Alicja Petniak, dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): Ocena ekspresji genu kodującego ALDH1 w MSC sznura pępowiny pacjentek z cukrzycą ciążową
Alicja Frost (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Enrichment – jak ogrody zoologiczne zaspakajają naturalne potrzeby zwierząt drapieżnych z rodziny kotowatych (felidae)
dr n. med. Anna Klimaszewska-Wiśniewska, mgr Justyna Durślewicz,  lek. Izabela Neska-Długosz, mgr Karolina Buchholz, dr n. med. Magdalena Wiśniewska, prof. dr hab. Maciej Słupski, Kamila Ryszkowska, prof. dr hab. Dariusz Grzanka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy): Wartość prognostyczna ekspresji FOXA1 I FOXA2 w gruczolakoraku trzustki
Gabriela Tomulik, Magdalena Kowalska, dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz, dr inż. Rafał Papliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Zawartość flawonoidów w zielu majeranku (Origanum majorana L.) w zależności od metody uprawy
inż. Agata Majecka (Uniwersytet Łódzki): Jak receptor FOLR1 może pomóc stworzyć skuteczną terapię przeciwnowotworową?
inż. Mateusz Olizaruk (Uniwersytet w Siedlcach): Procesy transportowe w gospodarstwie rolnym
Jan Wojciechowski, Patrycja Rekiel, Jakub Filipowicz, Martyna Wolarska, Klaudia Śliwa, Michał Filipowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Troskliwość macierzyńska loch jako element opłacalności produkcji świń
Katarzyna Kulszo, Agata Tokarzewska, Julia Brach, lek. med. Mateusz Bilski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): Radioterapia interwencyjna (brachyterapia) bolesnego przerzutu okolicy przykręgosłupowej – prezentacja przypadku
Małgorzata Kamińska, inż. Mateusz Olizaruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet w Siedlcach): Precyzja w rolnictwie jako czynnik doskonalący produkcję
Małgorzata Kamińska, Mateusz Lesiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie): Hodowla owadów wobec wzrostowej tendencji światowego zapotrzebowania na białko
Małgorzata Pellowska, lek. Maciej Kwiatkowski, dr Adrian Krajewski, Justyna Durślewicz, Karolina Buchholz, prof. dr hab. Dariusz Grzanka, pr. dr hab. Maciej Gagat, dr Jan Zabrzyński, dr Anna Klimaszewska-Wiśniewska (Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Wysoka ekspresja cykliny F/CCNF jako czynnik prognostyczny niekorzystnego rokowania w raku jasnokomórkowym nerki
mgr Katarzyna Kuzara (Uniwersytet Wrocławski): Skala suburbanizacji rezydencjonalnej w strefie podmiejskiej Wrocławia
mgr Maciej S. Bryś, prof. dr hab. Aneta Strachecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Wyzwania związane z zaspokojeniem potrzeb żywieniowych pszczoły miodnej
mgr Marek Grzegorczyk (Uniwersytet w Siedlcach): Właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych jonu [Re(CO)3]+ w zależności od geometrii fac/mer
mgr Patrycja Janiszewska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach): Rola hormonalnej terapii menopauzalnej u kobiet w okresie menopauzy
mgr Sara Maria Kaźmierska, prof. AWF dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie): Wybrane aspekty zdrowotne tancerzy w dobie pandemii COVID-19
Miłosz Pogorzelski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Ocena naturalnego odnowienia dębu szypułkowego w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Parczew

Wyróżnienia – postery:

Agata Kasiewicz, Weronika Cwalińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Profilaktyka niewydolności nerek u kotów
Alicja Sikorska (Uniwersytet Warszawski): Wzajemne zależności pomiędzy składem mikroflory jelitowej a rozwojem wybranych zaburzeń
Amelia Szczepańska, Alicja Śliwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Wpływ smogu na rozwój prenatalny człowieka
Anna Pędziwiatr, mgr Maciej S. Bryś, prof. dr hab. Aneta Strachecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Czynniki warunkujące głód wśród owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej
Dominika Pietrasik, Jakub Laurentowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Próba modyfikacji zawartości olejku eterycznego w zielu bazylii drobnolistnej metodą uprawy
dr inż. Bernadetta Bienia, inż. Marta Solińska, mgr inż. Angelika Uram-Dudek, dr inż. Magdalena Dykiel (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie): Ocena jakości bulw dwóch odmian topinamburu (Helianthus tuberosus L.)
dr inż. Katarzyna Maj-Zajezierska (Akademia Tarnowska): Pożary w Kanadzie – ich wpływ na jakość powietrza na świecie
dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, dr n. o zdr. Piotr Lutomski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie): Zwyczaje żywieniowe seniorów gwarantem zdrowego fenotypu
dr n. o zdr. Piotr Lutomski, dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie): Seniorzy w dobie pandemii SARS-CoV-2
Julia Nowosad, Anna Gryboś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Healing Properties of Bee Products in Natural Medicine
lic. Wiktoria Gawryś, dr Adrian Zając (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Przyszłość medycyny neuroregeneracyjnej- indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (IPSCs)
mgr inż. Angelika Uram-Dudek, dr inż. Bernadetta Bienia, dr inż. Magdalena Dykiel (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie): Właściwości przeciwutleniające fermentowanych produktów z owoców sezonowych
mgr Joanna Adamska, mgr Anna Błaszczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Wykorzystanie substancji naturalnych pozyskanych w procesie ekstrakcji glonów w kosmetykach nowej generacji
Natalia Kuczka, dr n. med. Agata Kiciak, dr hab. n. o zdr. Marek Kardas (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach): Jakość sensoryczna mleka i jego roślinnych substytutów a preferencje żywieniowe wybranej grupy studentów
Patryk Mroczko (Politechnika Śląska): Nowe fotouczulacze organiczne o strukturze donorowo-akceptorowej
Weronika Cwalińska, Agata Kasiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Populacja kotów w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

Galeria zdjęć - 2 grudnia 2023 r.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Aneta Strachecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej)
prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii)
dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji)
dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa)
dr hab. Emilia Janeczko, profesor SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Użytkowania Lasu)
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej)
dr n. farm. Przemysław Kołodziej, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej)
dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji)
dr Agnieszka Chłopaś-Konowałek (Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik Molekularnych, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
dr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Pedagogiki Społecznej)
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Nauk o Środowisku Glebowym)
dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich)
dr Karolina Ziora-Jakutowicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej)
dr Magdalena Kugiejko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Turystyki i Rekreacji)
dr inż. Magdalena Myszura-Dymek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami)
dr inż. Małgorzata Woźnicka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Użytkowania Lasu)
dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości)
dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Chemii Fizycznej)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej)
dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Nauk o Środowisku Glebowym)
dr inż. Natalia Korcz (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców) – przewodnicząca
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – wiceprzewodniczący
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr inż. Natalia Korcz (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr inż. Karolina Różaniecka (Rada Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
mgr Maciej S. Bryś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
lek. Paweł Kuś (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie)
Aleksandra Ozygała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Dominika Przywara (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Jakub Walczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Julia Slysz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Karolina Bieńko (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Karolina Tarczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Magdalena Sytka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Marta Więckowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Monika Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)