Czasopismo Nauki Przyrodnicze

 

NAUKI PRZYRODNICZE

Czasopismo naukowe ISSN 2353-13-71, znajdujące się w wykazie B listy czasopism punktowanych MNiSW z liczbą 2 pkt. (za lata 2013-2016). 

Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny: dr Mateusz Gortat 

Zastępca redaktora naczelnego: lek. wet. mgr inż. Dariusz Wolski

Redaktor techniczny: Paweł Kuś

Projekt okładki: Robert Giza

 

Rada Naukowa

dr Anna Stępniowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

lek. wet. mgr inż. Dariusz Wolski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

lek. med. Łukasz Pastuszak (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie)

NUMERY ARCHIWALNE 

RECENZENCI